Hulpcentrum

Hoi. Hoe kunnen we je helpen?

Zoeken

Algemene voorwaarden voor de Lunosaurus-competitie

De volgende regels zijn van toepassing op de competitie die wordt geregeld door Luno Pte Ltd (Luno), de #Lunosaur-competitie (de Competitie). Zonder de toepasbaarheid van de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Luno te beperken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze regels wanneer je deelneemt aan de Competitie.


 1. Geschiktheid. Deelname aan de Competitie is beperkt tot Luno-klanten met een rekening van Level 1 of hoger die gevestigd zijn in onze ondersteunde landen of andere locaties waar Luno de Competitie beschikbaar stelt en die voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van Luno.

 2. Akkoord met Regels. Door deel te nemen aan deze Competitie ga je ermee akkoord dat je volledig en onvoorwaardelijk gebonden bent aan deze Regels en verklaar en garandeer je dat je voldoet aan de hierboven beschreven geschiktheidseisen. Bovendien stem je ermee in om elke beslissing genomen door Luno in termen van deze Regels als definitief en bindend te accepteren.

 3. Deelname aan de Competitie. Om deel te nemen aan de Competitie moet je je eigen origami-dinosaurus (een Lunosaurus) aanmaken door de vouwinstructies te volgen die hier beschikbaar zijn. Als je klaar bent, moet je vervolgens een of meer originele scènes met je Lunosaurus maken en je interpretatie weergeven van hoe Bitcoin bestaande, door de overheid uitgegeven of gecontroleerde nationale of regionale valuta's (fiduciair geld) zou vervangen als de valuta van een mogelijk toekomstig financieel systeem. Deze scènes moeten worden vastgelegd via foto of video en geüpload naar Facebook en/of Instagram en/of Twitter, met de hashtag #Lunosaur. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het geüploade bestand geen fouten bevat en in een zichtbare opmaak is. We kunnen naar eigen goeddunken inzendingen diskwalificeren die onvolledig zijn, niet geopend of weergegeven kunnen worden of die niet voldoen aan deze Regels.

 4. Meerdere inzendingen. Je mag zo vaak deelnemen aan de Competitie als je wilt, maar mag dezelfde foto of video maar één keer uploaden naar hetzelfde platform. Dezelfde foto of video kan echter worden geüpload naar Facebook, Instagram en/of Twitter, op voorwaarde dat deze slechts eenmaal naar hetzelfde platform wordt geüpload.

 5. Eigen content. Door deel te nemen aan deze Competitie garandeer je dat je inzending je eigen originele creatie is en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden..

 6. Looptijd. De Competitie begint op 15 oktober 2018 en loopt tot 18 november 2018. Luno behoudt zich het recht voor de termijn van de Competitie naar eigen goeddunken te verkorten of te verlengen.

 7. Prijzen.

  1. Deelnemers aan de Competitie maken kans op de hoofdprijs van 1 Bitcoin.

  2. Luno mag naar eigen oordeel extra prijzen toekennen aan deelnemers na het voltooien van de Competitie. De inhoud van deze extra prijzen kan variëren, maar zal aan je worden doorgegeven als je als winnaar hiervan geselecteerd wordt.

 8. Verbintenis tot niet beschadigen. Door deel te nemen aan deze Competitie verbind je je ertoe om de instructies van Luno voor het maken van een origami-dinosaurus van Fiat Currency strikt op te volgen. Je verbindt je ertoe om op geen enkele manier het door jou gebruikte fiduciair geld te beschadigen of te vernietigen in het kader van deze Competitie. Mocht Luno vermoeden of vaststellen dat je het fiduciair geld dat werd gebruikt in jouw ingezonden foto of video onherstelbaar hebt beschadigd, behouden we ons het recht voor om je uit te sluiten van de Competitie.

 9. Selectie van winnaars. Na het sluiten van de Competitie zal Luno de winnaar van de hoofdprijs en eventuele extra prijzen selecteren. De selectie van de toepasselijke winnaars is naar eigen goeddunken van Luno. Luno kan naar eigen oordeel de foto's en/of video's publiceren die deel uitmaken van de shortlist van deelnemers voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaars volgens clausule 11 hieronder (aankondiging van de winnaars).

 10. Inkennisstelling van winnaars. Winnaars worden binnen 5 (vijf) werkdagen na hun selectie via e-mail en sociale media op de hoogte gebracht. Luno is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van kennisgevingen door winnaars als gevolg van spam, ongewenste e-mail of andere beveiligingsinstellingen of voor het verstrekken door de winnaar van onjuiste of anderszins niet-functionerende contactgegevens. Als een winnaar niet gecontacteerd kan worden, niet in aanmerking komt, de prijs niet binnen 5 (vijf) dagen na het versturen van de prijsmeldingen opeist of niet tijdig een ingevuld en uitgevoerd competitievrijgaveformulier kan retourneren zoals vereist, kan de prijs verbeurd worden verklaard en een alternatieve winnaar worden geselecteerd.

 11. Aankondiging van winnaars. Winnaars worden aangekondigd op de socialemediapagina's van Luno op Facebook, Instagram en Twitter. Mocht je een winnaar zijn en niet willen dat Luno je naam publiceert, moet je ons onmiddellijk op de hoogte brengen na onze kennisgeving aan jou dat je bent geselecteerd als winnaar..

 12. Competitievrijgaveformulier. Mocht je als winnaar worden uitgeroepen, moet je een competitievrijgaveformulier invullen. Zodra het vrijgaveformulier is ontvangen en geaccepteerd door Luno, vragen we je om de volgende tijdsduur toe te staan voor de bezorging van je prijs aan jou:

  1. met betrekking tot de hoofdprijs, 48 uur;

  2. met betrekking tot eventuele extra prijzen, zullen de bezorgtijden variëren afhankelijk van de regio waar de winnaar woont.. Een schatting van de bezorgtijd zal aan je worden meegedeeld zodra je het afleveradres zoals vermeld in clausule 13 (Bezorging van prijzen) hieronder hebt opgegeven.

 13. Bezorging van prijzen. Als je als winnaar wordt gekozen, kunnen we van je vragen dat je een adres opgeeft waarnaar wij je prijs kunnen verzenden. Dit kan elk adres zijn waar je pakketten kunt ontvangen. Pakketten zullen alleen aan jou worden geadresseerd (we zullen geen pakketten naar derden versturen). Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je ons de juiste adresgegevens verstrekt. We zullen niet aansprakelijk zijn als je het pakket niet ontvangt als gevolg van het feit dat je een onjuist adres opgeeft.

 14. Aan jou toegekende rechten. Door deel te nemen aan deze Competitie verleen je Luno en iedereen die namens Luno optreedt, het enige en exclusieve recht om je foto('s) en/of video's die zijn ingezonden voor de Competitie te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot marketing- en promotiedoeleinden. Je verbindt je ertoe geen andere derden toe te staan je foto('s) en/of video(' s) voor welk doel dan ook te gebruiken.

 15. Gebruik van meerdere accounts. Iedereen van wie die vermoedt wordt of is vastgesteld dat hij/zij meerdere Facebook- en/of Instagram- en/of Twitter-accounts gebruikt om deel te nemen aan de Competitie, wordt uitgesloten van de Competitie.

 16. Niet-overdraagbaar. Elke prijs is niet-overdraagbaar, kan niet worden terugbetaald en kan niet worden ingewisseld voor geld of een ander product. Als je een winnaar bent, kunnen we vereisen dat je je identiteit verifieert voordat wij de prijs aan je bezorgen.

 17. Persoonlijke informatie. Alle persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt in verband met de Competitie, inclusief maar niet beperkt tot je naam, leeftijd, adres (inclusief postcode), telefoonnummer en/of e-mailadres, zal uitsluitend worden gebruikt voor de Competitie en in overeenstemming met ons privacybeleid.

 18. Medewerkers van Luno. Medewerkers, agenten en/of adviseurs van Luno of een van haar dochterondernemingen of verbonden partijen, hun naaste familieleden (ouders, kinderen, broers en zussen), echtgeno(o)t(en), levenspartners, zakenpartners en partners (gezamenlijk Luno-partijen) komen niet in aanmerking voor deelname aan deze Competitie. Door Luno-partijen gemaakte foto('s) of video('s) komen niet in aanmerking voor deze Competitie, ongeacht of dergelijke foto('s) of video('s) worden gedeeld op de Facebook-, Instagram- en/of Twitter-accounts van Luno.

 19. Platformen. Facebook, Instagram of Twitter sponsert, onderschrijft, beheert of is op geen enkele wijze verbonden met deze Competitie.

Geldend recht. Deze Regels worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Singapore en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Singapore.


Was dit artikel nuttig?

Neem contact met ons op voor meer hulp

Het is nooit te laat om ermee te beginnen.
Koop, bewaar en ontdek nu Bitcoin en Ethereum.

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo