Luno API

Stwórz niestandardowe aplikacje lub zintegruj płatności z naszym potężnym interfejsem Bitcoin API

Luno API zapewnia następujące możliwości:

 • Uzyskaj dostęp do aktualnych i historycznych danych rynkowych Bitcoina i Ethereum
 • Wysyłaj zlecenia kupna i sprzedaży oraz przeglądaj stan zleceń
 • Kupuj i sprzedawaj Bitcoina i Ethereum
 • Wysyłaj i otrzymuj Bitcoina i Ethereum
 • Generuj adresy odbioru Bitcoin i Ethereum

Dzięki Luno API waluty Bitcoin i Ethereum są dostępne dla wszystkich.

Upewnij się, że zawsze korzystasz z HTTPS, gdy wywołujesz API. Żądania HTTP niestosujące TLS powodują wyświetlenie błędu 403. Korzystanie z żądań niestosujących TLS może spowodować wyciek Twoich danych uwierzytelniania.

Upewnij się, że Twój klient weryfikuje certyfikat SSL serwera. Wiele bibliotek (przykładowo urllib2 w Python2) domyślnie nie weryfikuje certyfikatów serwera. Niezweryfikowanie certyfikatu serwera naraża Cię na atak typu „man in the middle”.

Znaczniki czasu są zawsze reprezentowane jako liczba całkowita milisekund od czasu UTC Epoch (znacznik czasu Unix).

Ceny i ilości są zawsze przedstawiane w układzie dziesiętnym, np. „123.3432”. Aby zachować precyzję, używamy ciągów zamiast wartości zmiennoprzecinkowych.

Parametry wywołań POST wysyłane są w postaci zakodowanych adresów URL (application/x-www-form-urlencoded).

Wywołania do danych rynkowych API są ograniczone do 1 wywołania na sekundę na adres IP. Wszystkie inne wywołania API są ograniczone do 1 wywołania na sekundę na klienta. Limity częstotliwości wywołań API pozwalają na maksymalnie pięć następujących po sobie wywołań. Przekroczenie limitu powoduje wyświetlenie kodu błędu 429.

Zalecanym sposobem uzyskania dostępu do API jest biblioteka Go: wyświetl ją w serwisie GitHub.

Poniższe biblioteki zostały wdrożone przez strony trzecie lub nie są już aktywnie rozwijane i zostały tutaj wymienione wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Luno nie zapewnia ich obsługi i mogą one być nieaktualne. Przed włączeniem ich do jakiegokolwiek projektu zaleca się dokładne zapoznanie się z kodem.

Wywołania API pobierające dane rynkowe są dostępne dla wszystkich bez uwierzytelniania. Zwracane dane mogą być buforowane przez maksymalnie 1 sekundę. Jeśli potrzebne są dane rynkowe o niższym opóźnieniu, można skorzystać z API przesyłania strumieniowego.

Pasek notowań

Wyświetla najnowsze paski notowań.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/ticker

Argumenty

pair string wymagane Currency pair e.g. XBTZAR or ETHXBT

Przykład żądania

$ curl https://api.mybitx.com/api/1/ticker?pair=XBTZAR

Przykład odpowiedzi

{
 "ask": "1050.00",
 "timestamp": 1366224386716,
 "bid": "924.00",
 "rolling_24_hour_volume": "12.52",
 "last_trade": "950.00"
}

Wszystkie paski notowań

Wyświetla najnowsze paski notowań z wszystkich aktywnych giełd Luno Exchange.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/tickers

Przykład żądania

$ curl https://api.mybitx.com/api/1/tickers

Przykład odpowiedzi

{
 "tickers": [
  {
   "timestamp": 1405413955793,
   "bid": "6801.00",
   "ask": "6900.00",
   "last_trade": "6900.00",
   "rolling_24_hour_volume": "12.455579",
   "pair":"XBTZAR"
  },
  {
   "timestamp": 1405413955337,
   "bid": "5000.00",
   "ask":"6968.00",
   "last_trade": "6830.00",
   "rolling_24_hour_volume": "0.00",
   "pair":"XBTNAD"
  }
 ]
}

Księga zleceń

Wyświetla listę najnowszych 100 ofert zakupu i sprzedaży w księdze zleceń. Oferty sprzedaży są sortowane według cen rosnących. Oferty zakupu są sortowane według cen malejących. Zlecenia po tej samej cenie są agregowane.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/orderbook_top

Argumenty

pair string wymagane Currency pair e.g. XBTZAR or ETHXBT

Przykład żądania

$ curl https://api.mybitx.com/api/1/orderbook_top?pair=XBTZAR

Przykład odpowiedzi

{
 "timestamp": 1366305398592,
 "bids": [
  {
   "volume": "0.10",
   "price": "1100.00"
  },
  {
   "volume": "0.10",
   "price": "1000.00"
  },
  {
   "volume": "0.10",
   "price": "900.00"
  }
 ],
 "asks": [
  {
   "volume": "0.10",
   "price": "1180.00"
  },
  {
   "volume": "0.10",
   "price": "2000.00"
  }
 ]
}

Księga zleceń (cała)

Wyświetla listę wszystkich ofert zakupu i sprzedaży w księdze zleceń. Oferty sprzedaży są sortowane według cen rosnących. Oferty zakupu są sortowane według cen malejących. Wiele zleceń po tej samej cenie nie agreguje się.

Ostrzeżenie: To wywołanie może zwrócić znaczne ilości danych. Należy raczej korzystać z wywołania GetOrderBook lub API przesyłania strumieniowego.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/orderbook

Argumenty

pair string wymagane Currency pair e.g. XBTZAR or ETHXBT

Przykład żądania

$ curl https://api.mybitx.com/api/1/orderbook?pair=XBTZAR

Przykład odpowiedzi

{
 "timestamp": 1366305398592,
 "bids": [
  {
   "volume": "0.10",
   "price": "1100.00"
  },
  {
   "volume": "0.10",
   "price": "1000.00"
  },
  {
   "volume": "0.10",
   "price": "900.00"
  }
 ],
 "asks": [
  {
   "volume": "0.10",
   "price": "1180.00"
  },
  {
   "volume": "0.10",
   "price": "2000.00"
  }
 ]
}

Transakcje

Wyświetla listę najnowszych transakcji. Na każde wywołanie przekazywanych jest maksymalnie 100 wyników.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/trades

Argumenty

pair string wymagane Currency pair e.g. XBTZAR or ETHXBT
since integer opcjonalne Fetch trades executed after this time, specified as a Unix timestamp in milliseconds.

Przykład żądania

$ curl https://api.mybitx.com/api/1/trades?pair=XBTZAR

Przykład odpowiedzi

{
 "trades": [
  {
   "volume": "0.10",
   "timestamp": 1366052621774,
   "price": "1000.00",
   "is_buy": true
  },
  {
   "volume": "1.20",
   "timestamp": 1366052621770,
   "price": "1020.50",
   "is_buy": false
  }
 ]
}

Niektóre wywołania API wymagają, by Twoja aplikacja się uwierzytelniła. Odbywa się to za pomocą klucza API powiązanego z Twoim kontem. Możesz utworzyć klucz API w części poświęconej Kluczom API na stronie ustawień.

Klucz API składa się z ID klucza i klucza tajnego. Na przykład: cnz2yjswbv3jd (ID klucza) oraz 0hydMZDb9HRR3Qq-iqALwZtXLkbLR4fWxtDZvkB9h4I (klucz tajny).

Zapytania API uwierzytelniane są na podstawie uwierzytelniania HTTP z ID klucza identycznym jak nazwa użytkownika oraz tajnym kluczem jako hasłem. Brakujący, niepoprawny lub unieważniony klucz powoduje wyświetlenie błędu 401.

Uprawnienia

Każdy klucz API z chwilą utworzenia otrzymuje serię zezwoleń. Z klucza można korzystać, by wywoływać dozwolone funkcje API.

Oto lista możliwych zezwoleń:

 • Perm_R_Balance = 1 (Zobacz saldo)
 • Perm_R_Transactions = 2 (Zobacz transakcje)
 • Perm_W_Send = 4 (Wyślij na dowolny adres)
 • Perm_R_Addresses = 8 (Zobacz adresy)
 • Perm_W_Addresses = 16 (Utwórz adresy)
 • Perm_R_Orders = 32 (Zobacz zlecenia)
 • Perm_W_Orders = 64 (Utwórz zlecenia)
 • Perm_R_Withdrawals = 128 (Zobacz wypłaty)
 • Perm_W_Withdrawals = 256 (Utwórz wypłaty)
 • Perm_R_Merchant = 512 (Zobacz faktury handlowe)
 • Perm_W_Merchant = 1024 (Utwórz faktury handlowe)
 • Perm_W_ClientDebit = 8192 (Obciąż rachunki)
 • Perm_W_ClientCredit = 16384 (Zasil rachunki)
 • Perm_R_Beneficiaries = 32768 (Zobacz odbiorców)
 • Perm_W_Beneficiaries = 65536 (Utwórz i usuń odbiorców)

Przedstawiony został zestaw pozwoleń jako operator bitowy OR dla każdego zezwolenia w zestawie. Przykładowo zestaw zezwoleń wymaganych, by zobaczyć salda i zlecenia to Perm_R_Balance | Perm_R_Orders = 33.

Wszystkie transakcje na platformie Luno działają na rachunkach. Każdy rachunek wyrażony jest w pojedynczej walucie i zawiera uporządkowaną listę wpisów, które śledzą jego saldo bieżące.

Każdy rachunek ma oddzielne saldo i dostępne saldo. Dostępne saldo może być niższe niż ogólne saldo, jeżeli niektóre środki zostały zarezerwowane (np. na otwarte zlecenie z limitem). Wpisy na rachunek wpływają na saldo i dostępne saldo niezależnie.

Wpisy na rachunek są numerowane sekwencyjnie. Jest pewnym, że wpisy nigdy nie zostaną złożone ponownie lub usunięte. Jest również pewnym, że kluczowe atrybuty wpisu (bieżące saldo i indeks) nigdy nie są modyfikowane. Tym samym rachunek służy jako dziennik transakcji nadpisywanych.

Utwórz rachunek

Utwórz dodatkowy rachunek dla określonej waluty.

Definicja

POST https://api.mybitx.com/api/1/accounts

Argumenty

currency string wymagane Kod waluty dla rachunku, który chcesz stworzyć, np. XBT, IDR, MYR, ZAR
name string wymagane Etykieta dla tego rachunku, np. „Rachunek handlowy”.

Musisz przejść weryfikację, by handlować currency i móc utworzyć rachunek. Użytkownicy są objęci limitem 4 rachunków na walutę.

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret -X POST -d currency=XBT -d name=Moon https://api.mybitx.com/api/1/accounts

Przykład odpowiedzi

{
 "id": "319323232",
 "name": "Moon",
 "currency": "XBT"
}

Wymagane uprawnienia

Perm_W_Addresses

Salda

Wyświetl listę wszystkich rachunków i ich sald.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/balance

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret https://api.mybitx.com/api/1/balance

Przykład odpowiedzi

{
 "balance": [
  {
   "account_id": "1224342323",
   "asset": "XBT",
   "balance": "1.012423",
   "reserved": "0.01",
   "unconfirmed": "0.421",
   "name": "XBT Account"
  },
  {
   "account_id": "2997473",
   "asset": "ZAR",
   "balance": "1000.00",
   "reserved": "0.00",
   "unconfirmed": "0.00",
   "name": "ZAR Account"
  }
 ]
}

Wymagane uprawnienia

Perm_R_Balance

Transakcje

Wyświetl listę zapisów transakcji z rachunku.

Wiersze wprowadzania transakcji są numerowane kolejno począwszy od 1, gdzie 1 jest najstarszym wpisem. Zakres wyświetlanych wierszy określony jest parametrami min_row (włącznie) oraz max_row (wyłącznie). Na każde wywołanie można zażądać maksymalnie 1000 wierszy.

Jeżeli min_row lub max_row nie są wartością dodatnią, zakres będzie dotyczył ostatniego rzędu. Przykładowo, aby pobrać 100 najnowszych rzędów, użyj formuły min_row=-100 i max_row=0.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/accounts/:id/transactions

Argumenty

id string wymagane Identyfikator rachunku
min_row int wymagane Dolna wartość zakresu wierszy do wyświetlenia (włącznie)
max_row int wymagane Górna wartość zakresu wierszy do wyświetlenia (wyłącznie)

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret https://api.mybitx.com/api/1/accounts/319232323/transactions?min_row=1&max_row=100

Przykład odpowiedzi

{
 "id": "319232323",
 "transactions": [
  {
   "row_index": 2,
   "timestamp": 1429908835000,
   "balance": 0.08,
   "available": 0.08,
   "balance_delta": -0.02,
   "available_delta": -0.02,
   "currency": "XBT",
   "description": "Sold 0.02 BTC"
  },
  {
   "row_index": 1,
   "timestamp": 1429908701000,
   "balance": 0.1,
   "available": 0.1,
   "balance_delta": 0.1,
   "available_delta": 0.1,
   "currency": "XBT",
   "description": "Bought 0.1 BTC"
  }
 ]
}

Wymagane uprawnienia

Perm_R_Transactions

Transakcje oczekujące

Wyświetl listę wszystkich oczekujących transakcji związanych z rachunkiem.

W przeciwieństwie do zapisów dotyczących rachunków, transakcje oczekujące nie są numerowane i mogą być w każdej chwili zmieniane, usuwane lub aktualizowane.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/accounts/:id/pending

Argumenty

id string wymagane Identyfikator rachunku

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret https://api.mybitx.com/api/1/accounts/319232323/pending

Przykład odpowiedzi

{
 "id": "319232323",
 "pending": [
  {
   "timestamp": 1429908835000,
   "balance": 0.03,
   "available": 0.03,
   "balance_delta": 0.03,
   "available_delta": 0.03,
   "currency": "XBT",
   "description": "Received Bitcoin - 1 of 3 confirmations"
  }
 ]
}

Wymagane uprawnienia

Perm_R_Transactions

Transakcje na rynku odbywają się poprzez składanie zleceń handlowych. Po utworzeniu nowego zlecenia jest ono przekazywane do realizacji przez porównywarkę dopasowującą zlecenie. Zlecenie wtedy albo dopasowuje się do zlecenia istniejącego w księdze zleceń i jest realizowane, albo pozostaje w księdze zleceń do momentu jego zatrzymania.

Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej o tym, jak działa kojarzenie zleceń.

Wyświetl listę zleceń

Wyświetla listę ostatnio złożonych zleceń. Możesz określić opcjonalny parametr state=PENDING, aby ograniczyć wyniki tylko do zleceń otwartych. Można również określić rynek za pomocą opcjonalnego parametru pary. Lista jest obcinana po 100 pozycjach.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/listorders

Argumenty

state string opcjonalne Filtruj tylko do zamówień tego stanu, np.PENDING
pair string opcjonalne Filtruj tylko zlecenia w danej parze walutowej, np. XBTZAR lub ETHXBT

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret https://api.mybitx.com/api/1/listorders

Przykład odpowiedzi

{
 "orders": [
  {
   "base": "0.027496",
   "counter": "81.140696",
   "creation_timestamp": 1423990327333,
   "expiration_timestamp": 0,
   "completed_timestamp": 1423991515534,
   "fee_base": "0.00",
   "fee_counter": "0.00",
   "limit_price": "2951.00",
   "limit_volume": "0.027496",
   "order_id": "BXF3J88PZAYGXH7",
   "pair": "XBTZAR",
   "state": "COMPLETE",
   "type": "ASK",
  }
 ]
}
OFERTA ZAKUPU
oferta zakupu — zlecenie z limitem
OFERTA SPRZEDAŻY
oferta sprzedaży — zlecenie z limitem
Możliwe stany zleceń to:
PENDING (W TOKU)
Złożono zlecenie. Niektóre transakcje mogły zostać dokonane, ale zlecenie nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane.
COMPLETE (UKOŃCZONE)
Zlecenie nie jest już aktywne. Zostało zrealizowane lub anulowane.

Kwoty base (bazowe) i counter (przeciwne) to zasadnicze kwoty, które były przedmiotem obrotu, z pominięciem opłat. Na przykład, jeśli zlecenie zakończyło się pojedynczą transakcją sprzedaży 1 BTC za 1000 ZAR, wtedy wartości parametrów wynoszą: base=1 BTC i counter=1000 ZAR.

Kwoty fee_base i fee_counter stanowią opłaty naliczone od zasadniczych kwot transakcji.

Przykładowo, dla zlecenia zakupu, base - base_fee musi zostać dodane do rachunku BTC, a counter + counter_fee musi zostać odjęte z rachunku ZAR. Podobnie w przypadku zlecenia sprzedaży counter - counter_fee musi zostać dodane do rachunku ZAR, a base + base_fee musi zostać odjęte od rachunku BTC.

pair określa rynek.

Wymagane uprawnienia

Perm_R_Orders

Opublikuj zlecenie z limitem

Utwórz nowe zlecenie handlowe.

Ostrzeżenie! Zleceń nie można cofnąć po ich realizacji. Upewnij się, że Twój program został dokładnie przetestowany, zanim prześlesz zlecenia.

Jeżeli nie określono base_account_id lub counter_account_id, wykorzystany zostanie rachunek w domyślnej walucie bazowej lub walucie przeciwnej. Możesz znaleźć swój identyfikator rachunku, wywołując API salda.

Definicja

POST https://api.mybitx.com/api/1/postorder

Argumenty

pair string wymagane Para walutowa transakcji, np. XBTZAR lub ETHXBT
type string wymagane „BID” dla oferty zakupu — zlecenia z limitem lub „ASK” dla oferty sprzedaży — zlecenia z limitem.
volume string wymagane Kwota do zakupu lub sprzedaży w Bitcoinach lub Ethereum jako liczba dziesiętna w jednostkach BTC, np. „1.423”.
price string wymagane Limit ceny jako liczba dziesiętna w jednostkach ZAR/BTC, np. „1200”.
base_account_id string opcjonalne Rachunek w walucie bazowej do wykorzystania w transakcji.
counter_account_id string opcjonalne Rachunek w walucie przeciwnej do wykorzystania w transakcji.
post_only boolean opcjonalne Zlecenia typu post-only zostaną anulowane, jeśli mogłyby zostać natychmiast zrealizowane. Przykładowo: jeśli istnieje oferta zakupu 100 000 ZAR, a Ty złożysz ofertę sprzedaży typu post-only na tę samą kwotę 100 000 ZAR, zlecenie nie zostanie zrealizowane, lecz anulowane. Jeśli najlepsza oferta zakupu opiewa na kwotę 100 000 ZAR, a Ty złożysz ofertę sprzedaży typu post-only na kwotę 101 000 ZAR, zlecenie nie zostanie zrealizowane, lecz trafi do księgi zleceń.

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret -X POST -d pair=XBTZAR -d type=BID -d volume=0.1 -d price=1000 https://api.mybitx.com/api/1/postorder

Przykład odpowiedzi

{
 "order_id": "BXMC2CJ7HNB88U4"
}

Wymagane uprawnienia

Perm_W_Orders

Opublikuj zlecenie rynkowe

Utwórz nowe zlecenie rynkowe.

Ostrzeżenie! Zleceń nie można cofnąć po ich realizacji. Upewnij się, że Twój program został dokładnie przetestowany, zanim prześlesz zlecenia.

Jeżeli nie określono base_account_id lub counter_account_id, wykorzystany zostanie rachunek w domyślnej walucie bazowej lub walucie przeciwnej. Możesz znaleźć swój identyfikator rachunku, wywołując API salda.

Definicja

Zlecenie rynkowe jest realizowane natychmiastowo i albo kupuje tyle Bitcoinów, ile to możliwe za określoną kwotę waluty lokalnej, albo sprzedaje określoną liczbę Bitcoinów za najwyższą możliwą kwotę w walucie lokalnej.

POST https://api.mybitx.com/api/1/marketorder

Argumenty

pair string wymagane Para walutowa transakcji, np. XBTZAR lub ETHXBT
type string wymagane "BUY" to buy Bitcoin or Ethereum, or "SELL" to sell Bitcoin or Ethereum.
counter_volume string required - if type is "BUY" Dla zlecenia „BUY” (KUP): kwota do wydania w walucie lokalnej (np. ZAR, MYR) jako liczba dziesiętna w jednostkach waluty lokalnej, np. „100.50”.
base_volume string wymagane — jeśli typ to „SELL” Dla zlecenia „SELL” (SPRZEDAJ): kwota do sprzedaży w Bitcoinach jako liczba dziesiętna w jednostkach BTC, np. „1.423”.
base_account_id string opcjonalne Rachunek w walucie bazowej do wykorzystania w transakcji.
counter_account_id string opcjonalne Rachunek w walucie przeciwnej do wykorzystania w transakcji.

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret -X POST -d pair=XBTZAR -d type=BUY -d counter_volume=100.50 https://api.mybitx.com/api/1/marketorder

Przykład odpowiedzi

{
 "order_id": "BXMC2CJ7HNB88U4"
}

Wymagane uprawnienia

Perm_W_Orders

Zatrzymaj zlecenie

Poproś o zatrzymanie zlecenia.

Definicja

POST https://api.mybitx.com/api/1/stoporder

Argumenty

order_id string wymagane Numer odniesienia zlecenia w postaci ciągu, np. BXMC2CJ7HNB88U4

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret -X POST -d order_id=BXMC2CJ7HNB88U4 https://api.mybitx.com/api/1/stoporder

Przykład odpowiedzi

{
 "success": true
}

Wymagane uprawnienia

Perm_W_Orders

Otrzymaj zlecenie

Otrzymaj zlecenie wg jego ID.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/orders/:id

Argumenty

id string wymagane Identyfikator zlecenia

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret https://api.mybitx.com/api/1/orders/BXHW6PFRRXKFSB4

Przykład odpowiedzi

{
 "order_id": "BXHW6PFRRXKFSB4",
 "creation_timestamp": 1402866878367,
 "expiration_timestamp": 0,
 "completed_timestamp": 0,
 "type": "ASK",
 "state": "PENDING",
 "limit_price": "6500.00",
 "limit_volume": "0.05",
 "base": "0.03",
 "counter": "195.02",
 "fee_base":"0.000",
 "fee_counter":"0.00"
}

Wymagane uprawnienia

Perm_R_Orders

Wyświetl listę transakcji

Zwraca listę ostatnich transakcji dla podanej pary, posortowaną od najstarszej. Jeżeli oznaczono parametr before, transakcje są posortowane od najnowszych.

type w odpowiedzi oznacza rodzaj zlecenia złożonego, aby wziąć udział w transakcji handlowej. Możliwe rodzaje: BID (OFERTA ZAKUPU), ASK (OFERTA SPRZEDAŻY).

Jeżeli is_buy w odpowiedzi ma status true, zlecenie, które zostało zrealizowane w ramach transakcji (zrealizowanie oferty na rynku) było ofertą zakupu.

Wyniki tego zapytania mogą być opóźnione w stosunku do najnowszych danych.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/listtrades

Argumenty

pair string wymagane Filtruj transakcje w danej parze walutowej, np. XBTZAR lub ETHXBT
since integer opcjonalne Filtruj transakcje dokonane o czasie równym lub późniejszym niż ten znacznik czasu, np. 1470810728478
limit integer opcjonalne Ogranicz do tej liczby transakcji (min. 1, maks. 100, domyślnie 100)

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret https://api.mybitx.com/api/1/listtrades?pair=XBTZAR

Przykład odpowiedzi

{
  "trades": [
    {
      "base": "0.147741",
      "counter": "1549.950831",
      "fee_base": "0.00",
      "fee_counter": "0.00",
      "is_buy": false,
      "order_id": "BXMC2CJ7HNB88U4",
      "pair": "XBTZAR",
      "price": "10491.00",
      "timestamp": 1467138492909,
      "type": "BID",
      "volume": "0.147741"
    }
  ]
}

Wymagane uprawnienia

Perm_R_Orders

Informacje dotyczące opłat

Wyświetla Twoje opłaty i 30-dniową wartość transakcji (do północy) dla danej pary.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/fee_info

Argumenty

pair string wymagane Filtruj transakcje w danej parze walutowej, np. XBTZAR lub ETHXBT

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret https://api.mybitx.com/api/1/fee_info?pair=XBTZAR

Przykład odpowiedzi

{
 "maker_fee": "0.00",
 "taker_fee": "0.10",
 "thirty_day_volume": "0.894342"
}

Wymagane uprawnienia

Perm_R_Orders

Adresy odbiorcze

Wyświetla domyślny adres odbiorczy powiązany z Twoim rachunkiem oraz kwotę otrzymaną za pośrednictwem tego adresu. Możesz określić opcjonalny parametr adresu, który będzie zwracał informacje o niedomyślnym adresie odbiorczym. W odpowiedzi, total_received to całkowita potwierdzona kwota w Bitcoinach otrzymana z wyłączeniem transakcji niepotwierdzonych. total_unconfirmed to całkowita suma niepotwierdzonych transakcji otrzymania środków.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/funding_address

Argumenty

asset string wymagane Kod waluty aktywu, np. XBT
address string opcjonalne Konkretny adres Bitcoin lub Ethereum do pobrania. Jeśli nie zostanie podany, użyty zostanie adres domyślny.

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret https://api.mybitx.com/api/1/funding_address?asset=XBT&address=B1tC0InExAMPL3fundIN6AdDreS5t0Use

Przykład odpowiedzi

{
 "asset": "XBT",
 "address": "B1tC0InExAMPL3fundIN6AdDreS5t0Use",
 "total_received": "1.234567",
 "total_unconfirmed": "0.00"
}

Wymagane uprawnienia

Perm_R_Addresses

Utwórz adres odbiorczy

Przydziela nowy adres odbiorczy do Twojego rachunku. Obowiązuje limit 1 adresu na godzinę, ale dozwolone są sekwencje wynoszące maksymalnie 10 adresów. Można utworzyć 1 adres odbiorczy Ethereum.

Definicja

POST https://api.mybitx.com/api/1/funding_address

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret -X POST -d asset=XBT https://api.mybitx.com/api/1/funding_address

Przykład odpowiedzi

{
 "asset": "XBT",
 "address": "B1tC0InExAMPL3fundIN6AdDreS5t0Use",
 "total_received": "0.00",
 "total_unconfirmed": "0.00"
}

Wymagane uprawnienia

Perm_W_Addresses

Wyświetl listę żądań wypłaty

Wyświetla listę żądań wypłaty.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/withdrawals

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret https://api.mybitx.com/api/1/withdrawals

Przykład odpowiedzi

{
 "withdrawals": [
  {
   "status": "PENDING",
   "id": "2221"
  },
  {
   "status": "COMPLETED",
   "id": "1121"
  }
 ]
}

Wymagane uprawnienia

Perm_R_Withdrawals

Zażądaj wypłaty

Tworzy nowe żądanie wypłaty.

Definicja

POST https://api.mybitx.com/api/1/withdrawals

Argumenty

type string wymagane Typy wypłat, np. ZAR_EFT, NAD_EFT, KES_MPESA, MYR_IBG, IDR_LLG
amount string wymagane Kwota do wypłaty. Waluta zależy od typu.
beneficiary_id string opcjonalne Identyfikator odbiorcy dla rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wypłata. Ten parametr jest wymagany, jeśli masz kilka rachunków bankowych. Identyfikator odbiorcy dla rachunku bankowego można znaleźć, klikając nazwisko odbiorcy na stronie Odbiorcy.

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret -X POST -d type=ZAR_EFT -d amount=1000 https://api.mybitx.com/api/1/withdrawals

Przykład odpowiedzi

{
 "status": "PENDING",
 "id": "1212"
}

Wymagane uprawnienia

Perm_W_Withdrawals

Uzyskaj status żądania wypłaty

Wyświetla status konkretnego żądania wypłaty.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/withdrawals/:id

Argumenty

id string wymagane Identyfikator wypłaty do pobrania.

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret https://api.mybitx.com/api/1/withdrawals/1212

Przykład odpowiedzi

{
 "status": "COMPLETED",
 "id": "1212"
}

Wymagane uprawnienia

Perm_R_Withdrawals

Anuluj żądanie wypłaty

Anuluj żądanie wypłaty. Można to zrobić, jeżeli żądanie ma wciąż stan PENDING (W TOKU).

Definicja

DELETE https://api.mybitx.com/api/1/withdrawals/:id

Argumenty

id string wymagane Identyfikator wypłaty do anulowania.

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret -X DELETE https://api.mybitx.com/api/1/withdrawals/1212

Przykład odpowiedzi

{
 "status": "CANCELLED",
 "id": "1212"
}

Wymagane uprawnienia

Perm_W_Withdrawals

Wyślij Bitcoina z Twojego rachunku na adres Bitcoin lub adres e-mail. Wyślij Ethereum z Twojego rachunku na adres Ethereum.

Jeżeli adres e-mail nie jest powiązany z istniejącym rachunkiem Luno, wysłane zostanie zaproszenie do utworzenia rachunku i pobrania środków.

Ostrzeżenie! Transakcji w kryptowalutach nie można cofnąć. Upewnij się, że Twój program został dokładnie przetestowany, zanim skorzystasz z tego wywołania.

Definicja

POST https://api.mybitx.com/api/1/send

Argumenty

amount string wymagane Kwota do wysłania jako liczba dziesiętna.
currency string wymagane Waluta do wysłania, np. XBT
address string wymagane Docelowy adres Bitcoin, adres e-mail lub adres Ethereum do wysyłki.

Uwaga:
description string opcjonalne Opis transakcji do umieszczenia na wyciągu z rachunku.
message string opcjonalne Wiadomość dla odbiorcy. Istotna tylko przy wysyłce na adres e-mail.

Przykład żądania

curl \
 -u keyid:keysecret \
 -X POST \
 -d amount=0.001 \
 -d currency=XBT \
 -d [email protected] \
 -d description=Your+reference \
 -d message=Message+for+recipient \
 https://api.mybitx.com/api/1/send
    

Przykład odpowiedzi

{"success":true}

Wymagane uprawnienia

Perm_W_Send

Wyceny pozwalają na krótkotrwałe zablokowanie kursu wymiany z możliwością zaakceptowania lub odrzucenia wyceny.

Wyceny mogą być przydatne w różnych zastosowaniach związanych z obsługą klienta, gdzie wahania cen byłyby mylące.

Interfejs API jest używany w następujący sposób: Najpierw stwórz wycenę dla transakcji, którą chcesz przeprowadzić. Jeśli zdecydujesz się zaakceptować wycenę przed jej wygaśnięciem, zrealizujesz wycenę. Jeśli zdecydujesz się nie zaakceptować, odrzucisz wycenę. W każdej chwili możesz również sprawdzić status wyceny.

Utwórz wycenę

Tworzy nową wycenę, by kupić lub sprzedać określoną kwotę.

Możesz określić albo dokładną kwotę, którą chcesz zapłacić, albo dokładną kwotę, którą chcesz otrzymać.

Przykładowo, by kupić dokładnie 0,1 Bitcoina, korzystając z ZAR, należy utworzyć wycenę KUP 0,1 XBTZAR. Wyświetlona wycena zawiera stosowną kwotę ZAR. Aby kupić Bitcoina dokładnie za 100 ZAR, należy utworzyć wycenę SPRZEDAJ 100 ZARXBT. Wyświetlona wycena określa Bitcoina jako kwotę przeciwną, która zostanie zwrócona.

Wyświetla się błąd, jeżeli Twój rachunek nie został zweryfikowany pod kątem pary walutowej lub jeżeli Twój rachunek ma niewystarczające saldo, by zrealizować wycenę.

Definicja

POST https://api.mybitx.com/api/1/quotes

Argumenty

type string wymagane Możliwe rodzaje: BUY (KUP), SELL (SPRZEDAJ)
base_amount string wymagane Kwota do zakupu lub sprzedaży w bazowej parze walutowej.
pair string wymagane Para walutowa transakcji, np. XBTZAR, XBTMYR, ETHXBT. Parę można także odwrócić, jeśli zechcesz kupić lub sprzedać walutę przeciwną (np. ZARXBT).

Przykład żądania

curl \
 -u keyid:keysecret \
 -X POST \
 -d type=BUY \
 -d pair=XBTZAR \
 -d base_amount=0.1 \
 https://api.mybitx.com/api/1/quotes

Przykład odpowiedzi

{
 "id": "1324",
 "type": "BUY",
 "pair": "XBTZAR",
 "base_amount": "0.1",
 "counter_amount": "1234.24",
 "created_at": 1418377612342,
 "expires_at": 1418377912342,
 "discarded": false,
 "exercised": false
}

Wymagane uprawnienia

Perm_W_Orders

Uzyskaj wycenę

Uzyskaj najnowszy status wyceny.

Definicja

GET https://api.mybitx.com/api/1/quotes/:id

Argumenty

id string wymagane Identyfikator wyceny do pobrania.

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret https://api.mybitx.com/api/1/quotes/1324

Przykład odpowiedzi

{
 "id": "1324",
 "type": "BUY",
 "pair": "XBTZAR",
 "base_amount": "0.1",
 "counter_amount": "1234.24",
 "created_at": 1418377612342,
 "expires_at": 1418377912342,
 "discarded": false,
 "exercised": false
}

Wymagane uprawnienia

Perm_R_Orders

Zrealizuj wycenę

Zrealizuj wycenę, by wykonać transakcję. Jeżeli masz wystarczające saldo na swoim rachunku, zostanie ono obciążone, a wartość przeciwna zostanie doliczona.

Wyświetla się błąd, jeżeli wycena wygasła lub jeżeli masz niewystarczające dostępne saldo.

Definicja

PUT https://api.mybitx.com/api/1/quotes/:id

Argumenty

id string wymagane Identyfikator wyceny do zrealizowania.

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret -X PUT https://api.mybitx.com/api/1/quotes/1324

Przykład odpowiedzi

{
 "id": "1324",
 "type": "BUY",
 "pair": "XBTZAR",
 "base_amount": "0.1",
 "counter_amount": "1234.24",
 "created_at": 1418377612342,
 "expires_at": 1418377912342,
 "discarded": false,
 "exercised": true
}

Wymagane uprawnienia

Perm_W_Orders

Odrzuć wycenę

Odrzuć wycenę. Po odrzuceniu wyceny nie można jej zrealizować, nawet jeżeli jeszcze nie wygasła.

Definicja

DELETE https://api.mybitx.com/api/1/quotes/:id

Argumenty

id string wymagane Identyfikator wyceny do odrzucenia.

Przykład żądania

$ curl -u keyid:keysecret -X DELETE https://api.mybitx.com/api/1/quotes/1324

Przykład odpowiedzi

{
 "id": "1324",
 "type": "BUY",
 "pair": "XBTZAR",
 "base_amount": "0.1",
 "counter_amount": "1234.24",
 "created_at": 1418377612342,
 "expires_at": 1418377912342,
 "discarded": true,
 "exercised": false
}

Wymagane uprawnienia

Perm_W_Orders

Ostrzeżenie beta: To API jest wciąż w fazie beta. Oznacza to, że nadal mogą zachodzić w nim niekompatybilne zmiany.

WebSocket API zezwala na dostęp strumieniowy do danych rynkowych. Jest to skuteczniejsza metoda i charakteryzuje się niższym stopniem opóźnienia informacji niż ciągłe odpytywanie księgi zleceń i ostatnich transakcji, ale jest to metoda bardziej skomplikowana pod kątem wdrożenia.

Protokół strumieniowania działa, wymagając od klienta zapisu księgi zleceń w pamięci. Następnie informacje o aktualizacjach wysyłane są z serwera, a klient wykorzystuje je, by zaktualizować swoją kopię księgi zleceń. Jeżeli zostaną one zastosowane poprawnie i w całości, wersja księgi zleceń klienta będzie identyczna z sesją dostępną na serwerze.

Protokół

Status klienta składa się z następujących danych:

 • numer porządkowy
 • zbiór ofert zakupu (identyfikator, cena, wielkość)
 • zbiór ofert sprzedaży (identyfikator, cena, wielkość)
 • lista transakcji

Każda wiadomość dotycząca aktualizacji przesyłana z serwera ma unikalny, wzrastający numer sekwencji. Wiadomość z numerem sekwencji n może zostać wykorzystana w odniesieniu do sekwencji stanu n-1, by stworzyć sekwencję stanu n.

Wiadomość może zawierać liczne aktualizacje, które należy zastosować niepodzielnie i w kolejności.

Jeżeli otrzymana zostanie aktualizacja poza sekwencją (przykładowo sekwencja aktualizacji n+2 lub n-1 otrzymana po sekwencji aktualizacji n), klient nie może kontynuować i musi ponownie zainicjować status.

Istnieją trzy rodzaje aktualizacji:

Utwórz

Dodaj ofertę zakupu lub sprzedaży do księgi zleceń o konkretnym ID, cenie i wartości.

{
  "order_id": "12345678",
  "type": "BID",
  "price": "1234.00",
  "volume": "1.23"
}

Usuń

Usuń zlecenie z księgi zleceń z podanym identyfikatorem.

{
  "order_id": "12345678"
}

Handluj

Zmniejsz pozostałą wartość zlecenia w księdze zleceń (maker_order_id) i dodaj transakcję do listy transakcji.

{
  "base": "0.1",
  "counter": "5232.00",
  "maker_order_id": "12345678",
  "taker_order_id": "87654321",
}

Przykłady

Składane jest nowe zlecenie poniżej ceny rynkowej

W takim przypadku zostałaby wysłana wiadomość z aktualizacją zawierającą pojedyncze utworzenie.

Utworzone zostaje zlecenie rynkowe, które zostaje natychmiast zrealizowane

W takim przypadku zostałaby wysłana wiadomość z aktualizacją zawierającą aktualizacje na temat wielu transakcji. Nie będzie mieć miejsce utworzenie, ponieważ nowe zlecenie nigdy nie trafi do księgi zleceń.

Złożone zostaje zlecenie, które zostaje częściowo zrealizowane

W takim przypadku wiadomość z aktualizacją zawiera aktualizacje na temat wielu transakcji i wiadomość o utworzeniu. Wartość w aktualizacji dotyczącej utworzenia to pozostała wartość zlecenia.

Zlecenie zostaje wstrzymane

W takim przypadku wiadomość z aktualizacją zawiera pojedyncze usunięcie.

WebSockets

Opisany powyżej protokół strumieniowej aktualizacji jest dostępny za pośrednictwem WebSockets. Serwer wysyła najpierw aktualny stan księgi zleceń, a następnie jak najszybciej wysyła wiadomości z aktualizacjami. Zarówno klient, jak i serwer muszą regularnie wysyłać wiadomości typu „keepalive”, aby uniknąć rozłączenia w okresach niskiej aktywności.

Połącz się z serwerem WebSocket pod adresem: wss://ws.luno.com/api/1/stream/:pair

Ostrzeżenie beta: To API jest wciąż w fazie beta. Oznacza to, że nadal mogą zachodzić w nim niekompatybilne zmiany.

Klient musi zacząć od wysłania danych uwierzytelniających klucz API:

{
  "api_key_id": "abcdef",
  "api_key_secret": "api_key_secret_goes_here"
}

Serwer wyśle wówczas aktualną księgę zleceń w tym formacie:

{
  "sequence": "24352",
  "asks": [
    {
      "id": "23298343",
      "price": "1234.00",
      "volume": "0.93",
    }
    ],
  "bids": [
    {
      "id": "3498282",
      "price": "1201.00",
      "volume": "1.22"
    }
    ],
  "timestamp": 1528884331021
}

Następnie serwer wysyła takie wiadomości:

{
  "sequence": "24353",
  "trade_updates": null, // array of 0 or more trade updates
  "create_update": null, // null or 1 create update
  "delete_update": null, // null or 1 delete update
  "timestamp": 1528884332021
}

Pusta wiadomość to wiadomość typu „keepalive”.

Jeżeli wystąpi błąd podczas przeprowadzania aktualizacji (np. niesprawna aktualizacja) lub będzie mieć miejsce błąd sieci lub upłynie wyznaczony czas (np. wiadomość typu „keepalive” nie została otrzymana na czas), klient powinien zamknąć połączenie i połączyć się ponownie, by ponownie zainicjować status aktualizacji. Ważne jest, by klienci wdrażali algorytm exponential backoff w ramach każdego ponownego połączenia, aby uniknąć przeładowania serwera w przypadku błędów.

 • 2018-12-20: Dodano parametr before do GET /api/1/listtrades.
 • 16.07.2018: Dodano API zagregowanej księgi zleceń. Limity częstotliwości wywołań dla danych rynkowych zwiększono do 1 na sekundę. Dane rynkowe mogą być buforowane przez maksymalnie 1 sekundę.
 • 2018-06-29: Dodano parametr post_only do POST /api/1/postorder.
 • 2018-06-15: Zaktualizowane URL PHP i Python SDK.
 • 13.06.2018: Dodano timestamp do odpowiedzi księgi zleceń.
 • 2018-06-08: Zaktualizowany URL Go SDK.
 • 23.12.2017: Dodano maker_order_id i taker_order_id do aktualizacji handlu strumieniowego. Oznaczono jako przestarzały: order_id.
 • 31.10.2017: OAuth2 nie jest już dostępna dla nowych aplikacji.
 • 16.10.2017: Zaktualizowano wywołanie /api/1/trades, by zwracało tylko BID (OFERTY ZAKUPU) lub ASK (OFERTY SPRZEDAŻY) i może ono teraz pozostać w tyle za najnowszymi danymi.
 • 02.07.2017: Zaktualizowano serwer WebSocket wss://ws.luno.com.
 • 02.03.2017: Dodano wywołanie /api/1/fee_info zwracające Twoje opłaty i 30-dniową wartość transakcji.
 • 21.11.2016: Wywołanie /api/1/trades wyświetla teraz ponad 100 wyników na wywołanie.
 • 01.11.2016: Usunięto limit tworzenia maksymalnie 50 adresów odbiorczych na wywołanie POST /api/1/funding_address, aby zezwolić na nieograniczoną liczbę adresów odbiorczych przypisanych do rachunku. Tworzenie adresów jest ograniczone do 1 na godzinę, pozwalając na wykonanie maksymalnie 10 następujących po sobie wywołań.
 • 10.08.2016: Dodano wywołanie GET /api/1/listtrades, aby zezwolić na wyświetlanie listy ostatnich transakcji. Pamiętaj, że transakcje wkrótce zostaną usunięte z odpowiedzi GET /api/1/listorders GET /api/1/orders/:id.
 • 05.08.2016: Dodano sekcję beta strumieniowania API
 • 25.07.2016: Dodano opcjonalny parametr beneficiary_id do POST /api/1/withdrawals.
 • 29.05.2016: Może wyświetlić się kod błędu 429 w przypadku przekroczenia limitów częstotliwości wywołań. Stanie się to domyślne z dniem 01.07.2016.
 • 04.04.2016: Dodano pole completed_timestamp do GET /api/1/listorders i odpowiedzi GET /api/1/orders/:id.
 • 05.02.2016: Dodano opcjonalny parametr since do GET /api/1/trades i dodano pole is_buy do odpowiedzi.
 • 14.09.2015: Dodano POST /api/1/marketorder, by zezwolić na składanie zleceń rynkowych.
 • 29.07.2015: Dodano zezwolenia Perm_R_Beneficiaries oraz Perm_W_Beneficiaries. Wygeneruj nowy klucz API, jeżeli potrzebujesz tych zezwoleń.
 • 08.06.2015: Zmieniono nazwę GET /api/1/withdrawals/ na GET /api/1/withdrawals oraz POST /api/1/withdrawals/ na POST /api/1/withdrawals, by były one bardziej spójne z innymi punktami końcowymi. Stare adresy URL są teraz przestarzałe.
 • 28.05.2015: Dodano metodę POST accounts do tworzenia dodatkowych rachunków w określonych walutach.
 • 07.05.2015: Dodano pole „Nazwa” dla odpowiedzi „Saldo”
 • 2015-04-25:
  • Dodano sekcję „Rachunki”.
  • Dodano wywołania transakcji i oczekujących transakcji rachunku.
  • Dodano sekcję „Zezwolenia”.
  • Udokumentowano, które zezwolenia są wymagane dla każdego wywołania.
  • Zaktualizowany opis wywołania „send”. Numer PIN nie jest już wymagany.
  • Dodano parametr „Nazwa” do POST /api/1/funding_address.
 • 27.03.2015: Wyświetla listę transakcji dla zlecenia przy wywołaniu GET orders/:id, jeżeli zlecenie ma jakieś transakcje.
 • 30.01.2015: Doprecyzowano interpretacje base, counter, base_fee oraz counter_fee w odpowiedzi list_orders w sytuacji, gdy counter_fee to wartość niezerowa dla zleceń zakupu i gdzie base_fee to wartość niezerowa dla zleceń sprzedaży.
 • 17.12.2014: Obecnie parametr kwoty dla żądań wypłaty nie zawiera opłaty za wypłatę.
 • 2014-12-12:
  • Dodano nowe API wycen.
  • Wywołanie beta transactions zostało oznaczone jako przestarzałe.
 • 04.12.2014: Metoda balance może teraz zostać wywołana bez argumentów do wyświetlenia wszystkich sald rachunku.
 • 2014-08-26:
  • Dodano wywołanie API „send”.
  • Dodano OAuth2 API.
 • 10.06.2014: Zlecenia utworzone za pośrednictwem API nie podlegają już innym limitom niż te dotyczących zleceń składanych za pośrednictwem strony internetowej.
 • 2014-06-02:
  • Możesz teraz utworzyć wiele kluczy API o różnych uprawnieniach (np. tylko do odczytu, odczytu/zapisu).
  • Dodano wywołanie do wyświetlania listy, tworzenia, pobierania i anulowania żądań wypłaty.
  • Dodano łącze do biblioteki klienta Android.
 • 2014-05-29:
  • Preferowana nazwa hosta dla wywołań API została zmieniona na api.mybitx.com.
  • Dodano eksperymentalne wywołanie do pobierania listy transakcji.
  • Dodano wywołanie do przydzielania nowych adresów odbiorczych.
  • Wywołanie dla adresu odbiorczego wyświetla teraz kwotę otrzymaną na ten adres.
  • Możesz teraz wywołać listorders, by zwrócić tylko listę otwartych zleceń.
 • 15.04.2014: Poprzednio zlecenia utworzone za pośrednictwem API wygasały po 24 godzinach. Teraz zlecenia utworzone za pośrednictwem API nie wygasają. To zachowanie jest teraz takie samo, jak dla zleceń składanych za pośrednictwem strony internetowej.
 • 2014-01-25:
  • Nowe wywołanie funding_address zostało dodane, aby zdobyć adres Bitcoin, którego potrzebujesz, by zasilić swoje saldo rachunku handlowego.
 • 2014-01-21:
  • Interfejs API został rozszerzony o obsługę wielu par aktywów.
  • Nowe wywołanie balance zostało dodane do zapytania o saldo rachunku handlowego.
  • Wszystkie adresy URL zostały zmienione z /api/1/BTCZAR/x na /api/1/x?pair=XBTZAR. Stare adresy URL są teraz przestarzałe.
  • getlimits: To wywołanie zostało oznaczone jako przestarzałe. Prosimy zamiast tego o skorzystanie z nowego wywołania balance.
  • pasek notowań: Pole currency zostało oznaczone jako przestarzałe.
  • księga zleceń: Pole currency zostało oznaczone jako przestarzałe.
  • transakcje handlowe: Pole currency zostało oznaczone jako przestarzałe.
  • zlecenia z listy: Pola btc, zar, fee_btc oraz fee_zar zostały oznaczone jako przestarzałe. Prosimy skorzystać z pól base, counter, fee_base, fee_counter zamiast nich.
  • Wbudowany wskaźnik rynkowy został usunięty, ponieważ nikt z niego nie korzysta.
  • Wszystkie przestarzałe funkcje będą działać przez dwa miesiące.
 • 2014-01-06:
  • zlecenia z listy: Dodano pola fee_btc oraz fee_zar.
  • zlecenia z listy: Usunięto stan SETTLEMENT (nie ma już zastosowania).
  • pasek notowań: Usunięto mtgox_price (zamiast niego użyj API Mt Gox bezpośrednio).

Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć.
Już teraz rozpocznij kupowanie, przechowywanie i poznawanie Bitcoina i Ethereum.

Desktop Icon Apple App Store Logo Google Play Store Logo